Othniel Wong

alias: Othniel Widjaya (Othniel Wong), Othniel Widjaya
Lahir: 01-05-1908