Steve Lim Tjoan Hok

alias: Teguh Karya, Steve Liem
Lahir: 22-09-1933
Meninggal: 11-12-2001