Basuki Effendi

alias: Basuki Effendy
Lahir: 09-05-1930