Niniek L Karim

alias: Sri Rochani S Karim
Lahir: 14-01-1949