Nuke Sri Nooryati

alias: Nuke Maya Saphira
Lahir: 28-02-1949