Aom Kusman Kartanagara

alias: Aom Kusman
Lahir: 24-06-1946
Meninggal: 23-12-2011