Taskya Giantri Alias: Taskya Giantri Namya, Taskya Namya

Lahir: 11-01-1994